North Macedonia

Go to general description

North Macedonia has a multi-party parliamentary system. The country is divided into 123 municipalities. The municipalities are units of self-government and are autonomous to a certain extent. The legal system is based on civil law system.

The Republic of North Macedonia became independent in 1991 following the breakup of Yugoslavia. A national unity government was formed in May 2001, by all major parties in Parliament, in response to an ethnic-Albanian insurgency that began in February 2001. A Framework Agreement was signed on 13 August 2001 by the ruling ethnic-Macedonian and ethnic-Albanian party leaders. The Framework Agreement laid the foundation for preservation of a peaceful, unitary, multiethnic state with improved civil rights for minority groups. The Agreement required implementation of constitutional and legislative changes. The Framework Agreement was ratified by Parliament in a series of three sets of votes. On 16 November 2001, in the final vote, the Parliament (Sobranie) amended the Constitution for better protection of the civil rights.

The State powers are divided into legislative, executive and judicial power. These powers are exercised by the Parliament, the President of the Republic, the government and by the courts.

The Republic of North Macedonia has a unicameral parliamentary system. The Sobranie holds the legislative power and is the representative body of the citizens. The powers and the organisation of the Sobranie are regulated by the constitution and by the rules of procedure of the Sobranie. The members of the Sobranie are directly elected for a four-year term. It is permanently in session. According to the Constitution, the Sobranie may have between 120 and 140 members. The current law on elections fixes the number of members at 120, 85 members are elected by popular vote, 35 members from lists of candidates submitted by parties based on the percentage that parties gain from the overall vote.

The Sobranie adopts legal acts, such as the Constitution, laws and the national budget. Every deputy has the right to propose a bill. This right is also given to the government and to groups of at least 10, 000 voters.

The Sobranie may take decisions if a session is attended by at least half of the deputies. The Sobranie takes decisions by a majority vote of the deputies in attendance, but no less than one-third of the total number of deputies, unless the Constitution requires a qualified majority.

The Sobranie elects the government of the Republic, by a majority vote of the total number of deputies, on the proposal of a mandator nominated by the President of the Republic. The Sobranie supervises the government and other public office- holders responsible to the Sobranie.

The Sobranie appoints the judges of the Constitutional court, the members of the judicial council, judges of the ordinary courts and the ombudsman.

The executive power is shared by the President and the government. The President of the Republic is the head of state. The President of the Republic is elected in general and direct elections, by secret ballot, for a five-year term. He/she nominates the mandator to constitute the government. He/she appoints the Prime Minister who is the head of government.

The President concludes international agreements and may initiate changes to the Constitution. The President promulgates laws, but has a suspensive veto (see below). He/she proposes to the Sobranie two of the judges of the Constitutional court, two members of the judicial council of the republic and members of the council for inter-ethnic relations.

The government is composed of the Prime Minister and ministers. The government is elected by the Sobranie upon the proposal of the mandator. The government proposes laws, the budget and other general acts to the Sobranie and adopts decrees and other legal instruments.

The right of citizens to local self-government is guaranteed by the Constitution. The municipalities are autonomous. Local authorities decide on issues of local relevance, particularly in the fields of basic health care, child care, communal activities, culture, pre-school education, primary education, sport, social security, urban planning.

The Legislative Process

Every deputy of the Sobranie, the government and a group of at least 10,000 citizens have the right to submit a bill for adoption by the Sobranie. To become a law, a bill must be passed by the Sobranie and signed by the President.

The bill is submitted to the President of the Sobranie who sends the proposal to the working bodies (commissions) of the Sobranie. If the proposal is submitted by an authorised body other than the government (i.e. a member of Sobranie or a group of citizens), the President of the Sobranie must send it to the government for an opinion.

In general, laws are adopted with a majority of the votes cast, provided it is at least a third of the total number of the members of Sobranie. However, changes to the Constitution need to be adopted by a two-thirds majority.

Laws enter into force by promulgation. The President and the President of the Sobranie sign the promulgation declaring a law.

The President of the Republic may decide not to sign the promulgation declaring a law and ask for the Sobranie to reconsider the draft law, unless the law in question has been adopted by a two-thirds majority vote of the total number of members of theSobranie. The Sobranie can override the veto with a majority vote of the total number of members of Sobranie.

The President, the government, at least 30 members of Parliament or 150 000 citizens may propose changes to the Constitution. The decision to initiate a change in the Constitution is made by the Sobranie by a two-thirds majority vote of the total number of deputies. The draft amendment of the Constitution is submitted to public debate after being confirmed by the Sobranie. The final decision to make the change of the Constitution is made by the Sobranie with a two-thirds majority vote of the total number of deputies.

The Judicial System

The courts exercise the judicial power in North Macedonia. According to the Law on Courts of 1995, there are 27 courts of the first instance, three courts of appeal, and a Supreme Court. The Sobranie elects the judges of the Constitutional court. Courts judge on the basis of the Constitution and laws and international agreements ratified in accordance with the Constitution.

Judges are granted immunity by the Constitution. A judge is not allowed to hold other public offices, professions or to be member of a political party.

The Constitutional court decides on conflicts of competence between central bodies and units of local self-government and between the legislative, executive and judicial branch.

Additionally, the Constitutional court decides on the conformity of laws with the Constitution and on the conformity of collective agreements and other regulations with the Constitution and laws. Its decisions are final and binding. The Constitution court is composed of nine judges with a term in office of nine years, without right to be reappointed.

ODIHR Legal Reviews, Assessments

Variety of useful resources and tools prepared by ODIHR to support legal reform in OSCE participating States. It includes legal reviews of draft and exisiting national legislation and assessments of legislative process.

Opinions

2021-12-06

Përpunimi i Draft-Kodit përshëndetet fuqishëm si një parakusht i rëndësishëm për përforcimin e sistemit të integritetit publik në përputhje me rekomandimet e Grupit të Shteteve kundër Korrupsionit të Këshillit të Evropës (këtej e tutje "GREKO").

Draft-Kodi përmban dispozita të rëndësishme të cilat bazohen në dhe janë frymëzuar nga standardet ndërkombëtare dhe praktikat më të mira të hartimit të udhëzimeve etike për nëpunësit publikë. Draft-Kodi shërben si dokument instrumental për publikun e gjerë përmes të cilit do të rritet transparenca dhe publiciteti në punën e deputetëve dhe Kuvendit në përgjithësi.

Gjithashtu, Draft-Kodi do të ketë dobi nga rishikimi i përgjithshëm për të rritur koherencën dhe kohezivitetin e tij, duke u kujdesur që asnjë nocion kontradiktor të mos e zbehë qëllimin dhe synimin e Kodit. Kodi i Etikës duhet të jetë dokument konciz dhe i kuptueshëm lehtë që shërben si matës praktik për vlerësimin e vazhdueshëm të sjelljes së deputetëve. Ai duhet të përbëjë një trup të gjallë të normave të cilat përmes apeleve të qarta dhe të thjeshta dhe mekanizmave monitoruese do të mund të diskutohen, interpretohet dhe zbatohet në përputhje me nevojat dhe ndryshimet zhvillimore në domenin dhe diskursin publik.

2021-12-06

Code of Ethics for the Member of Parliament in the Assembly of the Republic of North Macedonia (working version)

2021-12-06

Елаборирањето на Предлог-кодексот начелно силно се поздравува како важен предуслов за зајакнување на системот на јавен интегритет согласно препораките на Групата на држави против корупција на Советот на Европа (во натамошниот текст “ГРЕКО”).

Предлог-кодексот содржи важни одредби кои се засноваат и се инспирирани од меѓународните стандарди и најдобри практики за развивање етички насоки за јавните службеници. Предлог-кодексот служи како инструментален документ за пошироката јавност преку кој ќе се зголеми транспарентноста и јасноста во врска со работата на пратениците и Собранието во целост.

Истовремено, Предлог-кодексот ќе има корист од општо ревидирање со цел зголемување на неговата кохерентност и кохезивност, притоа имајќи предвид дека никакви контрадикторни поими нема да ја разводнат целта и намерата на Кодексот. Етичкиот кодекс треба да претставува концизен и лесно разбирлив документ кој служи како практично мерило за постојано оценување на однесувањето на пратениците. Тој треба да претставува живо тело на норми кои, преку едноставни и јасни апели и механизми за следење, ќе може да се дискутираат, толкуваат и применуваат согласно развојните потреби и промени во јавниот домен и дискурс.

2021-12-06

Elaboration of the Draft Code is highly welcomed as an important precondition for enhancing the public integrity system in general and in line with recommendations by the Council of Europe’s Group of States against Corruption (hereinafter “GRECO”).

The Draft Code contains important provisions that are based on and have been inspired by international standards and best practices on developing ethical guidance for public officials. The Draft Code serves as instrumental document for the wider public enhancing transparency and clarity in the work of parliamentarians and the Assembly as a whole.

At the same time, the Draft Code would benefit from general revision to increase its coherence and cohesiveness, taking care that no contradictory notions dilute the purpose and the intention of the Code. The Code of Ethics should be a laconic and easily comprehensible document serving as a practical yardstick for constant evaluation of MPs’ conduct. It needs to constitute a living body of norms that through clear and simple appeals and monitoring mechanisms is permanently discussed, interpreted and applied in accordance with evolving needs and changes in the public domain and discourse

Show all 15 more documents

Comments

2020-11-09

Резиме: ОДИХР ги признава реалните заложби и значителните достигнувања за да се обезбедат (и со закон и во пракса) родова еднаквост, и права на немнозинските заедници и на лицата со попреченост, сепак забележувајќи дека  Деловникот и Законот за Собранието може и понатаму да се подобруваат за да се зајакнат различностите. Особено што постоечките одредби може да се прошират за да се зајакне правната основа за промовирање на различностите во работата на Собранието, во Собранието како работно место, потоа во законите коишто ги донесува Собранието, и во поддршката на пратениците за прашањата за родот и различностите. Нови одредби коишто се однесуваат на работното опкружување во Собранието треба да се воведат со цел ефективна превенција од родово-базирана дискриминација и вознемирување, а работните процедури на Собранието треба да се зајакнат со цел посебните перспективи за родот, националните и етничките малцинства, лицата со попреченост и други маргинализирани лица или групи да се отсликаат во законодавниот процес. Toa особено би вклучило и проценка на влијанијата од предлозите за закони врз родот и различностите, подобрување на механизмите за инклузивно учество на јавноста и обезбедување ресурси за постоечките тела да прават проценка на законите и другите акти од аспект на различностите, којашто е во нивниот делокруг.

 

2020-11-09

Summary: ODIHR acknowledges the genuine efforts and considerable achievements to ensure (both in law and practice) gender equality, rights of non-majority communities and persons with disabilities, while observing that the Rules of Procedure and the Law on Assembly may be further improved to enhance diversity. In particular, existing provisions could be expanded to enhance the legal basis for the promotion of diversity in the Assembly’s work, in the Assembly as a workplace, in the legislation the Assembly adopts, and to support MPs on gender and diversity issues. New provisions pertaining to the Assembly’s professional environment should be introduced to effectively prevent gender-based discrimination and harassment and the work procedures of the Assembly should be enhanced to ensure that the specific perspectives of gender, national and ethnic minorities, persons with disabilities and other marginalized persons or groups are reflected in the legislative process. This would involve in particular introducing a gender and diversity impact assessment of draft legislation, improving the mechanisms to ensure inclusive public participation and where needed establish and resource existing bodies to assess legislation and other acts from a diversity perspective that is under their respective purview.

Show all 10 more documents

Notes

No documents

Others

No documents

Legislation

Constitution

Variety of useful resources and tools prepared by ODIHR to support legal reform in OSCE participating States. It includes legal reviews of draft and exisiting national legislation and assessments of legislative process.

Show all 11 more documents

Legislation

Criminal codes

National legislative acts on a range of human dimension issues. It offers access to full-text documents, as well as summaries of and excerpts from national constitutions, primary and secondary legislation and case-law from across the OSCE region.

Show all 1 more documents

Legislation

Primary and Secondary

National legislative acts on a range of human dimension issues. It offers access to full-text documents, as well as summaries of and excerpts from national constitutions, primary and secondary legislation and case-law from across the OSCE region.

Show all 79 more documents

International standards

National legislative acts on a range of human dimension issues. It offers access to full-text documents, as well as summaries of and excerpts from national constitutions, primary and secondary legislation and case-law from across the OSCE region.

Case-law

Case law subline. Status of Ratification of the Main International Human Rights Treaties, Conventions and other instruments. International Case-law for selected topics.

National

No documents

Back to top